DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE PETROLIERĂ ŞI INGINERIE DE ZĂCĂMÂNT

DEPARTAMENTUL FORAJUL SONDELOR, EXTRACŢIA ŞI TRANSPORTUL HIDROCARBURILOR

DEPARTAMENTUL DE ACTIVITĂŢI MOTRICE ŞI SPORT UNIVERSITAR

Departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ

Departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ (GIZ) a luat fiinţă în luna iulie 2011, prin fuziunea Catedrei de Geologie – Geofizică cu colectivele de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ, desprinse din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GIZ a fost rezultatul reorganizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.

Cu o istorie de peste 70 de ani, în care a cunoscut transformări şi schimbari semnificative, atât ca structură, cât şi ca denumire, departamentul GIZ s-a dezvoltat permanent, devenind o entitate academică modernă şi performantă în cadrul Facultăţii IPG.

Geofizica, Ştiinţele geologice, Ingineria de zăcământ şi Hidraulica reprezintă discipline de tradiție în cadrul Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor. Dezvoltarea departamentului de-a lungul timpului este strâns legată de dezvoltarea învățământului universitar de petrol din România care are o bogată si îndelungata tradiție. Prin activitatea lor, iluștri profesori fondatori și continuatori ai acestei renumite școli, membri ai catedrelor ce au precedat actualul departament GIZ, precum: Nicolae Cristea, Veceslav Harnaj (primii şefi ai catedrei de Hidraulică şi Termotehnică), Teodor Oroveanu (membru corespondent al Academiei Române, membru al Academiei de Astronautică din Paris, membru al Societăţii de Matematica Aplicată si de Mecanică din Germania, şef de catedră), Alexandru Soare (prorector, decan, şef de catedră), Ion Creţu (prorector, decan, şef de catedră), Constantin Popa (prodecan), Constantin Beca (şef de catedră), Mircea Ionescu (şef de catedră), Alecsandru Stan, Ion Făgărăşanu, Alexandru Babskov, Alexandru Kissling, Vasile Dragoş, Alexandru Osnea, Vintilă David, Eugen Mihail Ionescu, au contribuit la recunoaşterea naţională şi internaţională şi la creşterea prestigiului învățământului superior de petrol din România. De asemenea, cadre didactice precum, Ion Mălureanu (presedinte senat UPG, decan), Iulian Nistor (decan, prodecan), Dumitru Frunzescu, Octavian Georgescu (şef de catedră), Eugen Viorel Vasiliu, Mihail Valentin Batistatu au avut si înca desfasoară o activitate academică remarcabilă alături de colegii lor din cadrul departamentului GIZ.

Ca rezultat al activității acestor mari oameni de știință, departamentul GIZ dispune de un patrimoniu bogat incluzând tratate, monografii de specialitate, articole ştiinţifice și brevete, ca şi de o valoroasă colecţie de minerale. Prin tradiția inițiată de acești creatori de școală și știință în domeniile Mine, Petrol şi Gaze şi Inginerie Geologică, cadrele didactice ale departamentului GIZ, continuatoare ale prestigioşilor predecesori, duc mai departe ceea ce ei au fundamentat, publicând lucrări de certă valoare ştiintifică, facând parte din comitetele editoriale ale unor reviste de specialitate, participând ca profesori invitați la universități din țară și străinătate sau ca invitați la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaționale.

Structura activităților departamentului a fost adaptată la cele mai recente cerințe de modernizare a învățământului, cu particularitățile specifice domeniilor geologic şi de petrol şi gaze. Astfel s-au perfecționat planurile de învățământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire, predare şi evaluare a nivelului de pregătire. Activitatea didactică si de cercetare beneficiază și de o structură adecvată, în cadrul departamentului funcționând laboratoare de cercetare specializate, precum: laboratorul de difractometrie, laboratorul de geotehnică si inginerie geologică, laboratorul de protecţia mediului şi coroziune, laboratorul de mineralogie si petrografie, laboratorul de paleontologie si micropaleontologie etc.

Cadrele didactice ale departamentului au o bogată experiență profesională şi ştiinţifică, dovedită prin elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice competitive, complexe din punct de vedere științific, dar în acelaşi timp accesibile și adaptate la cerinţele pieței muncii.

Pe lângă activitatea didactică, cadrele didactice ale departamentului desfăşoară activitate de cercetare teoretică şi aplicativă în domenii de larg interes, precum: geotehnică, geochimie, mineralogie si petrografie, analiza structurală, fizico-chimia zacamintelor, stratigrafie si sedimentologie, prospectiuni geofizice, inginerie de zacamant, protectia mediului, coroziune, energii neconventionale etc.

Obiectivele principale ale departamentului GIZ sunt următoarele:

 • Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic;
 • Adaptarea permanenta a ofertei educaţionale la cerinţele pieței muncii;
 • Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică;
 • Asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din cadrul departamentului;
 • Atragerea, promovarea şi susţinerea cadrelor didactice tinere.

PROGRAME DE STUDII aflate in coordonarea departamentului GIZ

LICENŢĂ
 • Geologia resurselor petroliere
MASTER
 • Inginerie de zăcământ
 • Geologia petrolului
Domeniul de DOCTORAT al Şcolii Doctorale la care sunt afiliate cadre didactice din departamentul GIZ
 • Mine, Petrol şi Gaze

OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ ALE ABSOLVENŢILOR

 • Ingineri specialişti în companii naţionale şi multinaţionali
 • Carieră didactică în învățământul universitar (după absolvirea modulului psihopedagogic și, respectiv, a programelor de master și doctorat)
 • Cercetători în laboratoare de cercetare fundamentală și aplicată

Director departament:

Șef lucrări dr.ing. Doru STOIANOVICI

Consiliul departamentului:

Prof.univ.habil.dr.ing. Maria STOICESCU
Şef lucr. dr.ing. Doru STOIANOVICI
Şef lucr. dr.ing. Ileana Monica CRIHAN
Şef lucr. dr.ing. Daniela Doina Neagu
Şef lucr. dr.ing. Ştefan PELIN

Lista cadrelor didactice din departament

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Adrian BRĂNOIU
E-mail: gbranoiu@yahoo.com

 Vezi Curriculum vitae

 

Şef lucr. univ. dr.ing. Mihai CIOCÎRDEL
E-mail: mihai.cd@protonmail.ch

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. univ. dr.ing. Dan Romulus JACOTĂ
E-mail: dan.jacota@upg-ploiesti.ro

 

Şef lucr. univ. dr.ing. Daniela Doina NEAGU
E-mail: daniela.neagu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr.ing. Caşen PANAITESCU
E-mail: cpanaitescu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. univ. dr.ing. Ştefan PELIN
E-mail: nicodim.meri@yahoo.co.uk

 

Şef lucr. univ. dr.ing. Doru STOIANOVICI
E-mail: doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. univ. dr. ing. Viorel Costin VLĂŞCEANU
E-mail: viorel.vlasceanu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Șef lucr. univ. dr. ing. Dragoş CRISTEA
E-mail: dragos.cristea@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

 

Personal didactic şi nedidactic auxiliar

Ing. Daniela BOLBOACĂ

Drd. ing. Ionuţ Andrei LUNGU

pdfVezi Curriculum vitae

Ing. Doru NICOLAE

Tehn. Mircea PANAIT

Colaboratori externi

Prof. univ.dr.ing. Dumitru FRUNZESCU

pdfVezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. ing. Mihail Valentin BATISTATU

docxVezi Curriculum vitae

 

Dr. ing. Rodica Elena STOICA-NEGULESCU

pdfVezi Curriculum vitae

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor

          Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj - Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor (FET) este rezultatul reorganizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale

Catedra de Foraj-Extracţie datează încă din anul 1948, odată cu înfiinţarea Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti şi a Facultăţii de Forajul sondelor şi Extracţia petrolului (astăzi – Facultatea de Inginerie de Petrol şi Gaze). Ţinând cont de faptul că toate specialităţile din domeniul petrolului îşi fundamentează cursurile de specialitate în primul rând pe fenomenele hidraulice şi termice, de o importanţă deosebită, nu numai în cadrul Facultăţii Ingineria Petrolului și Gazelor, dar şi a Universităţii, a avut-o Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Este singura Universitate din ţară în care se aprofundează cunoştinţele de hidraulică subterană privind curgerea polifazică prin medii poroase relativ la zăcămintele de hidrocarburi, sau studiul curgerii fluidelor nenewtoniene cu aplicabilitate la fluidele de foraj, hidrostatica cu aplicabilitate la depozitarea hidrocarburilor, hidrodinamica cu aplicabilitate la maşinile hidraulice şi hidro-termo-energetică cu aplicabilitate în procesele de rafinare etc. Acest departament a avut o reprezentare cu specialişti de primă mărime, personalităţi recunoscute în domeniu de lumea ştiinţifică internaţională.

Unic prin profilul lui în ţară, Departamentul FET a avut și are, în permanenţă, un colectiv de elită care asigură pregătirea de specialitate a absolvenţilor facultăţii. De-a lungul timpului din colectivul departamentului (catedrei) au făcut parte personalităţi de prestigiu din domeniul lor de activitate, ducând faima catedrei şi a institutului până la margini de lume.

Departamentul FET asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea IPG. De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze. Departamentul FET se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice. Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.

La catedra au predat remarcabilii profesori I. Creţu, Al. Soare, Al. Osnea, D. Tocan, G. Ioachim, Ghe. Pacoste, C. Beca, E. Soare, C. Popa, G. Iordache, Ghe. Constantinescu, G. Manolescu, N. Cristea, V. Harnaj, T. Oroveanu, N. Macovei și conferențiarii M. Constantinescu, A. Miliutin, V. Grigore, F. Dinu.

Şi exemplele pot continua cu alte nume de profesori « de-ai noştri » care au lăsat o dâră adâncă în conştiinţa studenţilor de odinioară chiar dacă, unii dintre ei au trecut demult Styxul, iar alţii au ajuns la vârste venerabile: V. Dragoş, I. Pârcălăbescu, E. Soare, I. Tocan, S. Popescu, I. Banciu, Ghe. Horhoianu, Ghe. Georgescu, Corneliu Popescu, M. Pătărlăgeanu, Al. Stan, C. Trifan, S. Neacșu etc.

Specializari coordonate de departament

Colectivul de Foraj:

 • proiectarea regimului optim de foraj;
 • proiectarea construcţiei sondelor de mare adâncime;
 • proiectatrea tubării şi cimentării sondelor orizontale;
 • tehnici noi de completare a sondelor orizontale;
 • tehnici şi metode de prevenire şi combatere a manifestărilor eruptive şi a erupţiilor libere;
 • proiectarea unor fluide de foraj biodegradabile;
 • simularea fenomenelor complexe de combatere a manifestărilor eruptive;
 • optimizarea forajului şi carotajului mecanic cu sondeze;
 • proiectarea regimului tehnologic al forajelor hidrogeologice;
 • aplicaţii ale forajului şi carotajului mecanic în domeniul ecologiei aplicate;
 • procedee noi de decontaminare a acviferelor poluate cu hidrocarburi.
Colectivul de Extracţie:
 • proiectarea regimului tehnologic de funcţionare a sondelor în erupţie naturală, erupţie artificială şi pompaj cu prăjini;
 • proiectarea regimului de lucru la sondele care utilizează sisteme de extracţie neconvenţionale: pompaj Moyno, pompaj hidraulic, pompaj electrocentrifugal;
 • echiparea şi punerea în producţie a sondelor de mare adâncime;
 • prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip;
 • exploatarea sondelor marine;
 • proiectarea regimului tehnologic de comprimare şi înmagazinare a gazelor naturale;
 • stabilirea tehnologiei optime de evacuare a gazelor din sondele de gaze naturale;
 • elaborarea unor modele matematice de simulare a unor parametrii în vederea determinării proprietăţilor fizico-chimice ale gazelor naturale şi gaz-condensului;
 • simularea exploatării zăcămintelor de gaze şi de gaz-condensat în scopul optimizării şi alegerii echipamentului necesar extracţiei;
 • aplicaţii ale extracţiei în domeniul ecologiei aplicate.
Colectivul de Transportul Hidrocarburilor:
 • Transportul şi depozitarea lichidelor prin conducte
 • Transportul și înmagazinarea gazelor naturale
 • Distribuţia gazelor naturale
 • Comprimarea şi lichefierea gazelor
 • Transportul si inmagazinarea gazelor lichefiate
 • Procese termo și hidrodinamice
 • Simularea numerica în transportul fluidelor
 • Dispecerizarea sistemelor de transport
 • Sistemul SCADA in transportul fluidelor prin conducte
 • Transportul feroviar, rutier si naval al hidrocarburilor

Activitate didactică

              Disciplinele de specialitate predate de-a lungul anilor de profesorii departamentului (catedrei) au fost în permanenţă actualizate şi diversificate, în concordanţă cu progresele ştiinţifice şi tehnologice din domeniu. Unele cursuri precum Forajul sondelor, Extracţia petrolului, Economia şi organizarea producţiei (astăzi Managementul petrolului), Fizica zăcămintelor de hidrocarburi au un caracter de permanenţă încă de la înfiinţarea catedrei. Altele, cum ar fi: Fluide de foraj, Dislocarea rocilor (apoi Mecanica rocilor), Foraje speciale, Foraj marin, Extracţia gazelor, Exploatarea secundară a zăcămintelor de petrol, Utilizarea calculatoarelor în foraj şi extracţie, Exploatarea şi utilizarea apelor subterane, Termotehnica si masini termice , Comprimarea şi lichefierea gazelor, Elemente de mecanica fluidelor şi termodinamică tehnică, Transportul şi depozitarea fluidelor, Distribuţia gazelor naturale prin reţele de conducte etc., au fost introduse pe măsură ce progresele în domeniile respective şi necesităţile practice le-au impus.

              Prof.dr.doc. Teodor Oroveanu, membru corespondent al Academiei României, a publicat numeroase tratate de hidraulica mediilor poroase, de transportul şi înmagazinarea ţiţeiului, produselor petroliere şi gazelor.

O remarcă aparte din multitudinea de cursuri şi lucrări elaborate de colectivul departamentului de-a lungul anilor merită seria intitulată « Forajul sondelor » (Editura universităţii din Ploieşti), elaborată de reputatul profesor şi cercetător Neculai Macovei. Este vorba de volumele de Fluide de foraj şi cimenturi de sondă, (1993), Echipament de foraj (1996), Tubarea şi cimentarea sondelor (1998), Forajul dirijat (2003), Deschiderea stratelor productive (2008), adevărate tratate în domeniu, în care observaţia, analiza, deducţia şi metodele moderne de cercetare sunt la ele acasă. De asemenea, Dicţionarul de petrol şi gaze (englez-român-francez) (Editura Karta-Graphic, Ploieşti, 2008), reprezintă rezultatul unei colaborări exemplare între autorii lui: prof. Lazăr Avram de la Catedra de Foraj-Extracţie, prof. Michel Troquet – directorul Şcolii Politehnice din Marsilia şi prof. Claude-Gilles Dussap – directorul Politehnicii din Clemont-Ferrand.

              Odată cu înfiinţarea ciclului de studii aprofundate, respectiv a celor de masterat, cadrele didactice din catedră au introdus cursuri noi, pe domenii înguste de specializare precum: Forajul sondelor dirijate, Completarea sondelor dirijate, Accidente şi probleme speciale în forajul sondelor dirijate, Interacţiuni fizico-chimice în zăcămintele de hidrocarburi, Extracţia ţiţeiului prin sonde dirijate şi orizontale, Exploatarea sondelor marine, Stimularea productivităţii sondelor, Foraj la subechilibru, Sisteme de transport și distribuție a gazelor, Simularea numerică în transportul fluidelor etc.

            Cursurile predate au fost şi sunt în continuare de cel mai înalt nivel ştiinţific, comparabile cu cel al colegilor din Europa, Asia ori America de Nord. Dovada vie o constituie calitatea specialiştilor formaţi la şcoala românească de foraj şi extracţie, care ocupă poziţii dintre cele mai înalte în ierarhia celor mai cunoscute firme de profil din lume.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

            Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o latură importantă a activităţii întregului personal didactic şi auxiliar al Departamentului FET, impusă atât de solicitările industriei de petrol şi gaze, cât şi de necesitatea de autoperfecţionare contină a membrilor departamentului.
Activitatea de cercetare ştiinţifică constă atât în rezolvarea unor teme de cercetare fundamentală, cât şi a unor teme de cercatare aplicativă, ambele finanţate intern sau pe bază de contracte sau convenţii cu diferite instituţii sau societăţi comerciale. -au obtinut Granturi în programe: Tempus, CNFIS, Relansin, Program Prioritar al Ministerului Economiei si Comertului, CEEX, PNCDI....
Activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată pe teme de importanţă deosebită:

 • Proiectarea construcţiei şi optimizarea forajului sondelor de petrol şi gaze;
 • Proiectarea tubării, cimentării şi tehnicile de completare a sondelor orizontale;
 • Optimizarea forajului şi carotajului mecanic cu sondeze;
 • Procedee noi de cimentare şi consolidare a sondelor cu diametre mari;
 • Proiectarea regimului tehnologic la forajul hidrogeologic;
 • Analiza funcţionării sondelor şi optimizarea regimului de lucru;
 • Proiectarea regimului tehnologic de funcţionare a sondelor în erupţie naturala, erupţie artificială şi pompaj cu prăjini;
 • Proiectarea regimului de lucru la sondele ce utilizează sisteme de extracţie neconvenţionale; pompaj elicoidal, pompaj hidraulic, pompaj electrocentrifugal;
 • Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip;
 • Stimularea sondelor;
 • Exploatarea sondelor cu înclinări mari, orizontale şi a sondelor marine;
 • Stabilirea regimului de exploatare a sondelor de gaze;
 • Stabilirea tehnologiei optime de evacuare a apei din sondele de gaze naturale;
 • Simularea exploatării zăcămintelor de gaze şi de gaze cu condensat, în scopul optimizării şi alegerii echipamentului de extracţie necesar;
 • Proiectarea regimului tehnologic de comprimare şi înmagazinare a gazelor naturale;
 • Metode de măsurare a gazelor naturale care ţin seama de umiditatea acestora;
 • Studiul interacţiunii fluid-fluid si roca-fluid-fluid;
 • Redistribuirea saturaţiilor în zăcămintele de ţiţei abandonate;
 • Studiul echilibrului de fază pentru sistemele de gaze cu condensat;
 • Evaluarea proprietăţilor fizice ale rocilor şi fluidelor de zăcământ;
 • Metode chimice de creştere a factorului de extracţie din zăcămintele de ţiţei;
 • Proiectarea sistemelor de transport şi distribuţie a fluidelor;
 • Modelarea matematică, simularea şi conducerea prin sisteme inteligente a fenomenelor hidraulice din cadrul transportului lichidelor prin conducte
 • Transportul fluidelor multifazice (lichid - gaze, lichid - solid) si a celor nenewtoniene prin conducte;
 • Optimizarea retelelor de transport în regim stationar si nestationar de curgere;
 • Evaluarea capacității de transport, a zestrei și a gazelor stocate în baza simulării fluxurilor tehnologice din rețele de transport sau distribuție gaze naturale
 • Evaluarea, construirea și optimizarea profilurilor de consum
 • Estimarea consumurilor pe baza datelor meteo
 • Evaluarea procesului de transport, fluxurilor de gaze, situațiilor de criză și urgență
 • Influența parametrilor de operare și calității gazelor naturale introduse în rețele asupra nivelului umidității gazelor şi a apei libere existente
 • Calculul consumurilor tehnologice şi a pierderilor de gaze naturale aferente execuţiei lucrărilor şi a avariilor tehnice
 • Planificarea, simularea, optimizarea și monitorizarea operării rețelelor de transport și distribuție
 • analize termoenergetice pentru diferite tipuri de instalatii de schela si rafinarii, optimizarea consumurilor energetice;
 • utilizarea de energii regenerabile,
 • Metode moderne de depoluare a solurilor contaminate cu hidrocarburi;
 • Cercetări privind poluările generate de exploatările petroliere şi posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului;
 • Protecţia anticorozivă a echipamentului sondelor de extracţie şi a conductelor de transport.

          Rezultatele şi experienţa acumulată în activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din departament au fost valorificate prin: publicarea unor lucrări ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate; participări la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice; realizarea de invenţii şi inovaţii; realizarea de standuri şi instalaţii pentru cercewtări experimentale valorificate atât în activitatea didactică cât şi în activitatea de cercetare pe bază de contracte; prelegeri ştiinţifice, expertize tehnice, verificări şi avizări ale unor proiecte din cadrul unor institute de cercetare şi proiectare de profil, respectiv din schelel de petrol şi gaze. Activitatea tehnica, de asemenea foarte bogata, consta în sute de studii de fezabilitate, proiecte de executie, expertize si analize termoenergetice în domenii cum ar fi: exploatarea zacamintelor de hidrocarburi, transportul titeiului, transportul si distributia gazelor naturale si orice domenii consumatoare de energie termică. Expertizele s-au referit, în general la unele accidente din rafinarii, defecte pe conductele de transport si distributie, explozii etc. Activitatea stiintifica este cuantificata în peste o mie de studii efectuate pe baza de contracte de cercetare, articole publicate în reviste de specialitate, comunicari la diferite sesiuni stiintifice, brevete de inventie, teze de doctorat etc.

COLABORĂRI EXTERNE

 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA
 • International Executive Service Corps din Connecticut, SUA.
 • Canadian Executive Service Organization.
 • Nottingham Trent University din Marea Britanie.
 • Universitatea de Nord din Leuwarden, Olanda.
 • Universitatea Politehnica din Madrid,
 • Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Trondheim, Norvegia.
 • Departamentul de Inginerie de petrol al Universitatii Heriot-Watt din Edinburgh, Marea Britanie.

PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 • S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş
 • SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
 • S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş
 • S.C. PETROM S.A. Bucureşti – Grup OMV
 • S.C. PETROMSERVICE S.A. Ploieşti
 • Dosco Petroservice SRL
 • Bonatti Romania
 • PeWeTe Evo Europe SRL
 • DISTRIGAZ SUD REȚELE S.A. Bucureşti
 • Engie România
 • E.ON Energie România S.A.
 • Delgaz Grid SA
 • DISTRIGAZ VEST S.A. - Oradea
 • CONPET S.A. Ploieşti
 • S.C. DAFORA S.A. Mediaş
 • S.C. FORAJ SONDE S.A. Târgu Mureş
 • I.C.P.T. Câmpina
 • I.C.P.G.N. Mediaş
 • INCDT COMOTI București
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • PETROSTAR S.A. Ploieşti
 • Schlumberger România, Bucureşti
 • MI Swaco Romania, Bucureşti
 • Mud-Data ROM Ploieşti
 • Saipem Grup ENI Italia

Director departament:

Șef lucrări dr.ing. Alina PRUNDUREL

Consiliul departamentului:

Prof.univ.habil.dr.ing. Timur CHIȘ

Şef lucr.dr.ing. Gabriela Ioana STAN

Șef lucr. dr. ing. Iuliana GHEȚIU

Șef lucr. dr. ing. Silvian SUDITU

Lista cadrelor didactice din departament:

Colaboratori

Conf.dr.ing Sorin NEACŞU

Prof. habil. dr. ing. Mihai ALBULESCU

Conf. dr. ing. Mihail IONESCU

Conf dr. ing. Serban NICOLESCU

Personal didactic auxiliar

Inginer, gr.2 Cristina Maria CERNAT

Tehnician, gr.1 Doru COMAN

Tehnician tr.2 Simona NEAGU

Departamentul de Activităţi Motrice şi Sport Universitar

Catedra de Educatie Fizica si Sport (in prezent sub denumirea de Departamentul de Activitati motrice si Sport universitar) a fost înfiintata în anul 1950 beneficiind înca de la început de competenta si activitatea unor cadre didactice cu nivel ridicat de pregatire de specialitate.

Cadrele didactice ale departamentului sustin activitatea didactica la disciplina Educatie Fizica si Sport a studentilor din anii I si II de la toate specializarile ale celor 5 facultati din cadrul UPG. Disciplina Educatie Fizica si Sport are caracter obligatoriu pe parcursul a 4 semestre, se finalizeaza cu calificative, urmarindu-se obiectivele disciplinei noastre.

Un alt obiectiv important pentru cadrele didactice îl constituie activitatea de autoperfectionare prin diferite forme cum sunt: cercetarea stiintifica, cursuri de perfectionare si specializare, masterat si doctorat.

Pentru îndeplinirea cu succes a activitatilor didactice, sportive de masa si de performanta, cadrele didactice au fost permanent preocupate de mentinerea si dezvoltarea bazei sportive, de dotarea cu materiale si echipament sportiv.

Etapa cuprinsa între anii 1948 – 1950.

Activitatea de educatie fizica si sport a avut de câstigat de pe urma faptului ca IPGG Bucuresti functiona în aceeasi cladire cu Scoala Medie Tehnica de Cultura Fizica si Sport ce avea toate conditiile materiale si climatul adecvat unei bune desfasurari a activitatii sportive;

Etapa cuprinsa între anii 1950 – 1956.

 In anul 1950 în planurile de învatamânt a institutelor si universitatilor se introduce Educatia Fizica si Sport ca disciplina de învatamânt obligatorie la anii I si II si facultativ pentru studentii anilor III si IV;

Etapa cuprinsa între anii 1956 – 1960.

Este marcata de doua ordine ale Ministerului Învatamântului: ordinul nr.1/22.11.1956 care extinde caracterul facultativ al activitatii de educatie fizica si sport de la anul I pâna la anul V, orientând activitatea pe ramuri de sport. Ministerul Învatamântului, alarmat de declinul continuu al potentialului biomotric al studentilor, introduce prin Ordinul nr. 147/1958 obligativitatea frecventei pentru anul I prin ,,norma de educatie fizica”;

Etapa cuprinsa între anii 1960 – 1990.

Este caracterizata printr-o mare stabilitate, conferita de abilitatea catedrei de a adopta programele analitice pe ramuri de sport, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la posibilitatile oferite de baza materiala existenta a catedrei si la cerintele conducerii universitatii, integrându-se perfect în structura procesului de învatamânt din UPG;

Etapa cuprinsa între anii 1990 – 1999.

Este marcata de Hotarârea MEC din 1994 ca începând din anul universitar 1994 – 1995, Educatia Fizica si Sportul sa fie mentinuta în planurile de învatamânt ca disciplina cu frecventa obligatorie în anul I si II. De asemenea, acesta etapa marcheaza scoaterea la concurs si ocuparea posturilor vacante, doua posturi de preparatori, trei posturi de asistent si un post de lector, schimbând radical media de vârsta a membrilor catedrei.

Dotarile bazei sportive
 • O sala de jocuri sportive, 30m/l8 m.
 • Un teren de handbal, 40m/20m.
 • Doua terenuri minifotbal, 40m/20m, acoperite cu bitum, trasate terenuri pentru: fotbal, tenis, baschet. volei, pista de atletism (1 tur = 200m);
Activitatea didactica de educatie fizica
 • Se desfasoara pe baza fiselor disciplinei întocmite de colectivul de cadre didactice al Departamentului în conformitate cu planurile elaborate de MEC privind optimizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului la nivel universitar în procesul întaririi starii de sanatate a studentilor.
 • Fiecare grupa de studenti din anul I si II a celor cinci facultati din UPG au în program 100 de minute de educatie fizica la doua saptamâni, iar situatia scolara se încheie la sfârsit de semestru (LS, SE, IME si TPP) sau an universitar (IPG) cu o verificare constând din sustinerea unui numar de 6 - 7 probe de control, cunoasterea si aprecierea nivelului capacitatilor motrice (viteza, forta exploziva, rezistenta, capacitatii coordinative).
Cercetarea stiintifica

Principalele teme de cercetare au fost orientate spre:

 • aspectele generale ale teoriei educatiei fizice;
 • îmbunatatirea metodologiei de predare a acestei discipline de învatamânt;
 • studierea nivelului de dezvoltare si de pregatire fizica a studentilor, teme de cercetare fundamentala si aplicativa;
 • lucrarile colective si individuale sunt prezentate în sesiuni de comunicari stiintifice interne si internationale, existând preocuparea de elaborare de lucrari pentru participarea la programe nationale.
Activitatea sportiva

În paralel cu activitatea de educatie fizica, studentii sunt atrasi, pe baza unui calendar competitional intern întocmit la începutul anului universitar, sa practice diferite activitati sportive.

Activitatile sportive sunt alese în functie de preferintele studentilor si de conditiile materiale existente si se refera la competitii de: minifotbal, baschet, handbal, volei, tenis de masa si sah.

Participari la competitiile sportive prevazute in calendarul national sportiv universitar elaborat de ministerul de resort in colaborare cu Federatia Sportului Scolar si Universitar.

Rezultatele obţinute de studentii nostri de - a lungul timpului la Competiţiile sportive universitare naţionale şi internaţionale:
 • Campionatele Naţionale Universitare de Atletism 2019: 3 locuri V și 3 locuri VII în finalele probelor de aruncări – student Susnea Adrian
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet 5X5, Pitesti, 2019- locul IV
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet 3X3, Bucuresti , 2019- locul IV
 • Campionatul National de Fotbal pe Centre Universitare , 2019 : locul III
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism, 2018: 2 locuri V – student Susnea Adrian
 • Campionatul National de Fotbal pe Centre Universitare, 2018 : locul I
 • Campionatul European Universitar de Baschet masculin 3x3 desfăşurat în Croatia - Split 2017 : locul XIV
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet masculin 3x3 desfăşurat în București 2017: locul I
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet masculin 5x5 desfăşurat în Pitești 2017: locul III
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet masculin 3x3 desfăşurat în București, 2016. : locul II
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet masculin 5x5 desfăşurat în Pitești, 2014: locul III
 • Campionatul Naţional Universitar de Handbal, Târgoviște, 2010: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de Judo, categoria de greutate 73 kg (Mititelu Denis), Sibiu, 2010: locul 2
 • Campionatul Naţional Universitar de Judo, categoria de greutate 73 kg (Mititelu Denis), Sibiu, 2009: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, categoria de greutate 63 kg (Nicoleta Dumitru ), Sibiu, 2008: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, categoria de greutate 81 kg (George Calimanoiu), Sibiu, 2008: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism : Bacău , 2008 (student Petrache Marius) – două locuri 2
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism: Constanţa , 2007 (student Petrache Marius). – locul 2
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism: Bacău, 2007 (student Petrache Marius). – locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de Handbal Timişoara 2002 : locul 4
 • Campionatul Naţional Universitar de Handbal Timişoara 2001 : locul 6
 • Campionatul Naţional Universitar de Handbal Timişoara 2000 : locul 4
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, Piteşti, 1998 (student Iacob Răzvan). locul 5
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, Piteşti, 1997: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de Handbal Cluj 1982 cu echipa reprezentativă a I.P.G. Ploieşti: locul 3
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, Bucureşti, 1968. Echipa de judo, locul I la categ. 63kg
 • Campionatul Naţional Universitar de judo, Bucureşti 1968. Campion naţional universitar de judo, student Simihăian Valeriu
 • Campionatul Naţional Universitar de Alpinism , echipa feminină şi masculină, din care 6 studenţi componenţi ai loturilor naţionale de alpinism, 1965-1969
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism, Bucureşti 1967, probele : aruncarea suliţei şi aruncarea greutăţii. student Buliga N.
 • Echipa reprezentativă de rugby a I.P.G.G. Bucureşti câştigătoare a competiţiei internaţionale de rugby “Cupa Păcii”, Bucureşti, 1965.
 • In perioada 1960-1970 studenţii I.P.G.G. Bucureşti au făcut parte din loturile naţionale de baschet şi handbal ale României (Talle Virgil - handbal, Nosievici G.- baschet etc).
 • Campionatul Naţional Universitar de Baschet masculin ,Craiova, 1959: locul 1
 • Campionatul Naţional Universitar Tenis de masa, feminin, Craiova, 1958: locul 1
 • Campionatul National de Fotbal,1957: Locul I
 • Campionatul National de Fotbal 1956: Locul I

Director departament:

Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru

Consiliul departamentului:

Conf.univ.dr. Dulgheru Mirela

Conf.univ.dr. Marius Vaida

Lect.univ.dr. Constantinescu Ana Maria

Lista cadrelor didactice din departament

Colaboratori

Personal didactic auxiliar